KHCN :: Mới cập nhật

Trang chủ NGHIÊN CỨU Các biểu mẫu

Xây dựng thuyết minh đề tài cấp cơ sở năm 2017

Thực hiện Quyết định số 412/QĐ-MĐC ngày 13/4/2016 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng Tư vấn xác định danh mục các đề tài Khoa học Công nghệ(KHCN) cấp cơ sở năm 2017 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.Ngày 14/4/2016, Hội đồng nói trên đã họp để xem xét và xác định danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2017 của Trường. Căn cứ nội dung đề xuất của 70 đề tài do các đơn vị và cá nhân trong toàn Trường đăng ký thực hiện trong kế hoạch 2017, đối chiếu với yêu cầu của đề tài KHCN cấp cơ sở và định hướng phát triển của Nhà trường trong thời gian tới, Hội đồng đã xác định danh mục gồm 34 đề tài và 01 nhiệm vụ được xây dựng thuyết minh đề cương nghiên cứu. Nhà trường thông báo để các đơn vị và cá nhân trong toàn Trường có nhu cầu thực hiện những nhiệm vụ trong danh mục kèm theo cần phải xây dựng “Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở”. Hồ sơ tham gia tuyển chọn nộp cho phòng KHQT trước 16h00 ngày 31/10/2016 (Chi tiết cụ thể theo file đính kèm).

 

 

Hướng dẫn viết Báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp cơ sở 2016

Hướng dẫn các chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2016 viết Báo cáo tổng kết và các bước tiếp theo để nghiệm thu và thanh quyết toán (Chi tiết cụ thể theo file đính kèm)

 

Tham gia tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017

Ngày 02 tháng 6 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 2606/BGDĐT-KHCNMT thông báo về việc tuyển chọn và thẩm định đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2017. Theo đó, Trường Đại học Mỏ - Địa chất được xây dựng thuyết minh 06 đề tài, Nhà trường thông báo để các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực thực hiện đề tài có tên trong danh mục tham gia tuyển chọn (chi tiết file đính kèm).

Hồ sơ tham gia tuyển chọn gửi về phòng Khoa học - Công nghệ trước 17h00 ngày 16 tháng 6 năm 1016

Nhận được thông báo , đề nghị các Khoa triển khai thực hiện, Nhà trường chỉ xem xét và đưa vào tuyển chọn thuyết minh đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ thực hiện đúng quy định.

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 16 Tháng 6 2016 14:54 )
 

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN trọng điểm và báo cáo số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch KH&CN cấp Bộ 2017

Thực hiện nội dung công văn số 2738/BGDĐT-KHCNMT ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất các nhiệm vụ và báo cáo số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2017. Nhà trường hướng dẫn các khoa đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ và các phòng, trung tâm nghiên cứu báo cáo số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2017, cụ thể theo file đính kèm

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 16 Tháng 6 2016 15:29 )
 

Hồ sơ tạm ứng - Thanh quyết toán đề tài KHCN cấp Cơ sở năm 2016

Chủ nhiệm đề tài cấp Cơ sở lập Hồ sơ tạm ứng kinh phí thực hiện theo mẫu kèm theo

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 14 Tháng 3 2016 16:17 )
 
Trang 1 trong tổng số 6