Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Quy chế, quy định

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ đối với Ban cán sự lớp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Số: 836/QĐ-MĐC-CTCT-SV

Hà Nội, ngày 06  tháng 08  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ

đối với Ban cán sự lớp

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 04 Tháng 3 2016 10:23 ) Đọc thêm...
 

Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên hệ chính quy

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Số: 893/QĐ-MĐC-CTCT-SV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với  sinh viên hệ chính quy

của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đọc thêm...
 

Quy định về cấp và sử dụng thẻ sinh viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

 

TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

__________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________ 

Số: 894 /QĐ-MĐC-CTCT-SV

Hà Nội,  ngày 22  tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về cấp và sử dụng thẻ sinh viên

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 04 Tháng 3 2016 10:13 ) Đọc thêm...
 

Quy định Văn hóa học đường của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________

___________________

Số: 835/QĐ-MĐC-CTCT-SV

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

 

Ban hành Quy định Văn hóa học đường của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 04 Tháng 3 2016 10:10 ) Đọc thêm...
 

Ban hành Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

_______________

Số:  837 /QĐ-MĐC-CTCT-SV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 04 Tháng 3 2016 10:04 ) Đọc thêm...
 
Trang 1 trong tổng số 2