Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Ban Thanh tra nhân dân

Do_Van_Nhuan            Nguyen_Ngoc_Khanh
Trưởng Ban
GVC.TS. Đỗ Văn Nhuận
  Phó trưởng ban
GV.TS. Nguyễn Ngọc Khánh

1. Tổ chức Thanh tra nhân dân

Thanh tra nhân dân được tổ chức dưới hình thức Ban thanh tra nhân dân.

Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

2. Nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân

Ban thanh tra nhân dân có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước.

3. Quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân

- Kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó.

- Khi cần thiết, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước giao xác minh những vụ việc nhất định.

- Kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước khắc phục sơ hở, thiếu sót được phát hiện qua việc giám sát; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và người lao động, biểu dương những đơn vị, cá nhân có thành tích. Trường hợp phát hiện người có hành vi vi phạm pháp luật thì kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Các thành viên Ban thanh tra nhân dân Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhiệm kỳ 2015 - 2017:

1.  

TS. Đỗ Văn Nhuận - Trưởng ban

 
2.  

TS. Nguyễn Ngọc Khánh - Phó trưởng ban

 
3.  

TS. Nguyễn Việt Hà - Ủy viên

 
4.  

ThS. Cao Xuân Hiển - Ủy viên

 
5.  

 PGS TS. Phạm Xuân Núi - Ủy viên

 
6.  

TS. Bùi Đình Thanh - Ủy viên

 
7.  

ThS. Vũ Duy Tấn - Ủy viên


Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 26 Tháng 12 2015 09:34 )