Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Tổ chức

            - Khoa Xây dựng
            - Khoa Môi trường
            - Khoa Dầu khí
            - Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
            - Khoa Mỏ
      Khoa     - Khoa Cơ - Điện
          - Khoa Khoa học Kỹ thuật Địa chất
            - Khoa Công nghệ thông tin
            - Khoa Lý luận Chính trị
            - Khoa Đại học Đại cương
            - Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
            - Khoa Giáo dục Quốc phòng
             
            - Phòng Tổ chức cán bộ
            - Phòng Đào tạo đại học
            - Phòng Đào tạo sau đại học
            - Phòng Công tác Chính trị - Truyền thông
            - Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế
            - Phòng Hành chính - Tổng hợp
            - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
BAN GIÁM HIỆU           - Phòng Quản trị - Thiết bị
    Phòng ban     - Phòng Tài vụ
        - Phòng Bảo vệ
          Phòng Y tế  
            Ban Quản lý các dự án   
            Ban Thanh tra nhân dân  
            - Phòng Công tác sinh viên
            TT Thông tin - Thư viện   
            TT Hỗ trợ sinh viên  
            - TT Ngoại ngữ - Tin học
            - TT Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao
             
            - Công ty CODECO
            - TT Hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật
            - TT Triển khai công nghệ khoáng chất
      Trung tâm     - TT Nghiên cứu Cơ điện Mỏ
          - TT Nghiên cứu Địa - Kỹ thuật
            - TT Nghiên cứu môi trường Địa chất
            - TT Nghiên cứu thực nghiệm khai thác Mỏ
            - TT Nghiên cứu Ứng dụng CN mới Trắc địa - Bản đồ
            TT Nghiên cứu Trắc địa công trình
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 31 Tháng 10 2016 16:15 )